Cvičenie pre deti na 2. stupni: Je to v nás

Žiaci si na hodine uvedomia, s akými myšlienkami a pocitmi si spájajú moderné technológie.

Žiaci si na hodine uvedomia, s akými myšlienkami a pocitmi si spájajú moderné technológie

Cieľová skupina: žiaci 5. – 9. ročníka základnej školy

Čas: 1 vyučovacia hodina 

Materiál a pomôcky: pero, pracovný list Je to v nás

Vytlačte a rozdajte žiakom pracovné listy. Požiadajte ich, aby napísali ku každému pojmu päť slov, ktoré im k pomenovaniu daného predmetu a aktivity napadnú. Nemajú to byť pomenovania častí počítača či mobilu, ale činnosti, pocity a aktivity, ktoré im tento predmet evokuje. Porozprávajte sa so žiakmi, ktoré slová sa im zdali najvýstižnejšie a prečo.