Grantový program Zdravá duša školy

Spokojné učiteľky a učitelia. Taký je cieľ grantového programu Zdravá duša školy, ktorý vyhlasuje Nadácia Orange.

Spokojné a psychicky vyrovnané učiteľky, učitelia a odborní pracovníci školy. Taký je cieľ grantového programu Zdravá duša školy, ktorý vyhlasuje Nadácia Orange. Ktoré projekty považovala hodnotiaca komisia za najprínosnejšie?

Zdroj: Shutterstock

Učiteľky a učitelia denne čelia vysokej psychickej záťaži a množsvu stresu. Pandémia ich situáciu ešte zhoršila, čo dokazujú aj prieskumy. 41 % pedagógov potvrdilo zhoršenie psychického zdravia. Až trištvrte z nich uviedlo, že pociťujú vyššiu vyčerpanosť ale aj úzkosť (prieskum Komenského inštitútu, Centra vzdelávacích analýz a agentúry Focus, školský rok 2020/2021). Zhoršenie psychického stavu učiteliek a učiteľov potvrdzujú aj školskí psychológovia a poradcovia z liniek pomoci. 

Spokojní učitelia

Taký je cieľ grantového programu Zdravá duša školy, ktorý priniesla Nadácia Orange prvýkrát v roku 2021, a ktorý sa zameral na psychycké zdravie pedagógov a odborných zamestnancov v školstve. Cieľom bolo destigmatizovať a rozvíjať tému prevencie v oblasti duševného zdravia na školách a prispieť tak k budovaniu psychickej odolnosti a psychohygieny učiteliek, učiteľov a odborných pracovníkov. 

Podporované oblasti

O grant mohli požiadať tímy pedagogických a odborných zamestnancov materských, základných a stredných škôl. Projekty zasielali aj mimovládne neziskové organizácie, ktoré prinášajú preventívne, podporné a rozvojové programy, venujúce sa týmto témam:

  • vytváranie bezpečného prostredia vzájomných vzťahov v pedagogickom tíme, s vedením školy,
  • prevencia syndrómu vyhorenia, akútneho stresu, úzkosti, iných psychických diskomfortov, zvládanie náročných krízových situácií u učiteliek a učiteľov, vychovávateliek a vychovávateľov a asistentiek či asistentov,
  • vzdelávanie v psychologických technikách, metódach práce s deťmi a mladými, vo výchovných technikách, v rozvoji emocionálnych zručností,
  • špecifické aktuálne témy identifikované na základe zistení a prieskumov potrieb pedagogických a odborných zamestnancov škôl.

Inšpiratívne projekty

Do pilotného ročníka sa zapojilo až 254 projektov. Odborná hodnotila komisia z nich vybrala 24, ktoré získali podporu v celkovej sume 40 000 EUR. 

A ktoré projekty boli najvaic oceňované? Boli to najmä také, v ktorých nechýbal konkrétny plán riešenia problémov a ťažkostí v duševnom prežívaní pedagógov a školských tímov. Vysoko hodnotené boli programy s pestrými aktivitami prepájajúce vzdelávanie, komunikáciu a súdržnosť tímu, no zároveň mysleli aj na relax či fyzické zdravie. Podporené boli projekty, pri ktorých bola nadviazaná spolupráca s expertmi a odborníkmi z praxe. 

Jedným z najlepšie hodnotených projektov bol projekt Odborného učilišťa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením v Bratislave. V rámci projektu Nevypľuj dušu škola zorganizuje workshopy na tému stres a syndróm vyhorenia, supervízne stretnutia pre každý úsek zamestnancov a vzdelávacie aktivity pre odborný tím. Pedagogickí a odborní zamestnanci sa zúčastnia školenia na témy emócie učiteľa, relaxačné techniky a arteterapia ako nástroj psychohygieny. 

Materská kola v Považskej Bystrici prostredníctvom projektu Terapia umením zorganizuje pre svoj pedagogický tím vzdelávacie aktivity spolu s odborníčkou na arteterapiu a artefiletiku. Občianske združenie A – Centrum bude realizovať projekt Cesta srdca pre zamestnancov viacerých škôl v Banskobystrickom kraji. Cieľom je zvýšiť odolnosť pedagogických a odborných zamestnancov a ich zručnosti v riešení krízových situácií, najmä vo vzťahu k deťom s ADHD, Aspergerovým syndrómom a inak zraniteľným žiakom. Inovatívny projekt Buď sám sebe koučom – Zmeň perspektívu na to, čo robíš každý deň mimovládnej organizácie EduCoach zasa zavedie koučovací prístup na pôdu slovenských škôl.

Viac príkladov podporených projektov nájdete na:

https://www.nadaciaorange.sk/sk/vysledky-grantoveho-programu-zdrava-dusa-skoly/

Druhý ročník grantového programu Zdravá duša školy otvorí Nadácia Orange v druhej polovici roka 2022. Pre viac informácií sledujte túto stránku a stránku www.nadaciaorange.sk

Zdroj: Shutterstock