Ako môže postupovať škola v prípade kyberšikanovania?

Škola je častokrát miestom, kde sa začína šikanovanie a pokračuje ďalej aj na internete.

Škola je miestom, ktoré by malo byť bezpečné. Deti by do nej mali chodiť rady a okrem vedomostí by v nej mali nájsť aj dobrých celoživotných priateľov. Neraz sa ale stáva miestom, kde sa začína šikanovanie a pokračuje ďalej aj na internete.

Zdroj: Orange

V škole sa šikana medzi deťmi odohráva najčastejšie. Spolužiaci sú spolu v triedach každý deň dlho a intenzívne prežívajú spolu rôzne situácie. Táto skutočnosť môže viesť k tomu, že niektoré z nich sa nevinne zvrhnú aj na ubližovanie vybranému dieťaťu. „Šikanovanie v triede je ako vírus, deti sa ako paralyzované prizerajú a niektoré sa dokonca nevysvetliteľne pridajú,“ hovorí školská psychologička Eva Gajdošová. Dopĺňa, že takéto správanie sa presúva potom často aj do online prostredia vo forme kyberšikany. Deti si robia zo spolužiaka srandu alebo ho vylučujú zo spoločnej skupiny. Preto je dôležité, aby sa školy intenzívne venovali tejto problematike nielen vtedy, keď k šikanovaniu dôjde, ale aj preventívne. Voči šikanovaniu a kyberšikanovaniu nie je imúnna žiadna škola, upozorňuje odborníčka.

Každá škola by mala prijať politiku nulovej tolerancie pre všetky typy šikanovania. Definovať si, že akékoľvek zastrašovanie, zosmiešňovanie či obťažovanie sa bude riešiť okamžite a s plnou vážnosťou. Zásady proti šikanovaniu by mali detailne poznať žiaci, učitelia i rodičia. „Šikanovanie je vírus celej triedy, nie je to len problém vzťahu agresor – obeť. Ostatní bývajú pri ubližovaní prítomní, dovolia ho a tým ho schvaľujú a podporujú,“ upozorňuje Gajdošová. Často takéto správanie pokračuje v triednej skupine na sociálnej sieti a dieťaťa sa nikto nezastane. Ak k takémuto správaniu dôjde, je potrebné, aby škola šikanovanie odsúdila a prijala potrebné kroky.

Čo by mala urobiť škola v prípade odhalenia kyberšikany?

Pokiaľ sa v škole objaví prípad kyberšikany, Štátna školská inšpekcia odporúča školám podobný postup ako pri tradičnom šikanovaní.

 1. Zostavte si tím pracovníkov školy, ktorý pri riešení navrhne a zabezpečí odborný postup.
 2. Zabezpečte najmä pomoc a ochranu obeti, dozor v triede.
 3. Vykonajte opatrenia na zabránenie možnej krivej výpovede agresora jeho izoláciou počas preverovania šikanovania.
 4. Šikanovanie riešte bezodkladne v čase, keď agresor nie je ešte dohodnutý na spoločnej výpovedi s obeťou, svedkami alebo inými osobami, ktoré na šikanovanie upozornili.
 5. Zabezpečte, aby obeť nebola konfrontovaná s agresorom.
 6. Zabezpečte vhodných svedkov a vykonajte individuálne alebo konfrontačné rozhovory so svedkami.
 7. Uchovajte si dôkazy pri podozrení na kyberšikanovanie v spolupráci s koordinátorom informatizácie alebo externým expertom.
 8. Kontaktujte vo vzťahu k obeti, agresorovi a svedkovi šikanovania zákonných zástupcov, osoby, ktoré sa osobne starajú o dieťa, zariadenie, v ktorom je žiak umiestnený na základe rozhodnutia súdu a zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorom je žiak umiestnený.
 9. Kontaktujte miestne príslušné CPPPaP.
 10. Realizujte medzi žiakmi anonymnú dotazníkovú metódu.
 11. Veďte písomné záznamy o riešení jednotlivých prípadov šikanovania.
 12. Zabezpečte pri rozhovoroch účasť najmenej dvoch pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov.
 13. Ohláste príslušným útvarom Policajného zboru Slovenskej republiky podozrenie na spáchanie priestupku alebo trestného činu.

Povinnosť školy konať v prípade kyberšikanovania má aj právny základ vo forme Smernice č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach, Zákona č. 236/2021 Z. z. Nebezpečné elektronické obťažovanie  a Dohovoru o právach dieťaťa.

Nezabúdajte šikanovaniu predchádzať

Deti musia pochopiť, že hoci sa z online priestoru relatívne ľahko odstránia príspevky šikanovania, deťom, ktoré boli ich terčom, spôsobili utrpenie s rôznymi následkami. A tie nemožno z reálneho sveta len tak vymazať.

Učitelia by mali viesť žiakov k tomu, aby nikdy neschvaľovali a neodmeňovali agresívne správanie svojich spolužiakov. Neprehliadali nečestné správanie a ponižovanie druhých. Nevyčleňovali menej sympatické deti a naopak obdivovali populárnych spolužiakov, ktorí ubližujú iným. Školy by mali myslieť na to, že prevencia vždy bola a je najúčinnejší nástroj, ako šikanovaniu predchádzať.

Prečítajte si tiež, ako môže byť dieťaťu nápomocný rodič v prípade kyberšikanovania.